Barnporrlagstiftningen ett hån mot utnyttjade barn

Barnpornografilagstiftningen måste enligt mig syfta till framförallt två saker. Dels ska den skydda barn från nya övergrepp och dels ska den användas för att straffa dom som begår övergrepp mot barn. Med bakgrund av detta ser jag tingsrättens dom mot en man för innehav av 51 tecknade bilder som ett hån mot utnyttjade barn!

Manuale per non praticanti - Vol.2

Manuale per non praticanti - Vol.2 - Creative commons picture by ehiuomo

Det är en ren kränkning mot utnyttjade barn att jämställa teckningar med dom övergrepp de utsatts för!

Vilka bilder det handlar om vet vi inte då dom delarna av domen är hemligstämplad men den här sökningen på google borde visa ungefär vad det gäller för typ av bilder: Googlesökning på ”hentai” med säkerhetsfilter av. Var dock försiktig, tittförbudet i kombination med den aktuella domen gör det troligen olagligt att kolla på resultatet av den där sökningen. Jag säger inte att du måste tycka det där är mysigt. Jag tänker inte kräva att du tycker det där är konst. Jag hoppas dock att du håller med mig i att det inte är ett övergrepp på ”barn i allmänhet” att klicka på den där länken!

Så, är det då lagen eller tingsrättens tolkning av lagen som kränker utnyttjade barn? Vi börjar med att titta på det lagutrymme som ligger bakom domen:

Brottsbalken Kapitel 16 § 10 a Sjätte stycket

Förbuden mot skildring och innehav gäller inte den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild som avses i första stycket, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra. Även i andra fall skall en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Lag (2005:90).

Denna lag upphörde visserligen att gälla för 4 veckor sedan, den 1 Juli, då den nya barnpornografilagen togs men en likartad skrivelse finns, nämligen

Brottsbalken Kapitel 16 § 10 b Andra stycket

Inte heller gäller förbuden den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra.

Jag tycker att det ser ut som att intentionerna med lagen, att likställa fotografering av övergrepp med målade fantasier av övergrepp är tydlig och självklar. Själva syftet med lagen verkar närmast utformad för att göra anime och hentai olagligt att sprida.

Vilka har stiftat lagarna?

Den gamla skrivelsen, den som manga-kännaren är dömd under, är en del av en lag vid namn Lag (2005:90). Denna lag grundas på propositionen 2004/05:45 och där hittar vi slutligen det rambeslut som Europeiska rådet har tagit på vilken lagen grundas: Rådets rambeslut 2004/68/RIF. Där står att läsa:

b) barnpornografi: pornografiskt material som avbildar eller föreställer
i) ett verkligt barn som är inblandat i eller ägnar sig åt handling med
tydlig sexuell innebörd, inbegripet obscen exponering av ett barns
könsorgan eller blygdregion, eller
ii) en verklig person som ser ut att vara ett barn och är inblandad i
eller ägnar sig åt sådan handling som avses i led i, eller
iii) realistiska bilder på ett fiktivt barn som är inblandat i eller ägnar
sig åt sådan handling som avses i led i,

Vilket alltså betyder att teckningsförbudet hänger med ända tillbaka till Europeiska rådets rambeslut. Men vilka lämnade propositionen till riksdagen? Göran Persson och Thomas Bodström, dåvarande stats respektive justitieminiter, har undertecknat propositionen och är därför ytterst ansvariga inför svenska folket för denna lag. Glöm inte det när du röstar i höst!

Ingen av dom motioner som lades rörande propositionen rörde teckningsförbudet. Ingen i riksdagen ansåg det alltså värt att kritisera detta nya förbud mot att teckna för annat än eget bruk… Om jag tolkar riksmötesprotokollet korrekt så antogs propositionen med acklamation.

Inte heller när Beatrice Ask och Anders Borg var inne i barnpornografilagen och la till det välkända tittförbudet

innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till

och även, om jag tolkar allt korrekt, flyttade teckningsförbudet så ändrades det för att tillåta teckningar. Dock gjorde dom det värre, det finns nu ingen som helst tvekan om att det är olagligt att läsa/titta på hentai.

Bättre än mig på juridiken är Juristen som skriver om samma ämne. Seriekonstnär eller pedofil frågar sig Göran Widham.

Teckningsförbudet skapades under Bodström och lämnades oändrat av Ask. Ingen av dessa förtjänar ditt förtroende i höstens riksdagsval.

Rösta för ett parti som inte vill förbjuda japanska serier. Rösta på piratpartiet 2010!

Lag (2005:90)