Gästinlägg: Missbrukare, utan skydd i grundlagen.

Det är första första gången jag har ett gästinlägg, men det är ett viktigt ämne och Per-Åke har bra saker att säga om det.

Bryter staten mot svensk grundlag? Finns det i svensk missbruksvård inslag av tvång som kan stå i strid med lagstadgade fri och rättigheter?
De människor som söker vård för sina alkohol/narkotika problem räknar knappast med att bli i princip avtvingade en trosbekännelse och att det är en viktig del i deras behandling att komma till tro på att en högre makt ska ge dom deras förstånd tillbaka. De förväntar sig inte heller att de ska bli tvungna att redogöra för denna tro inför en grupp av sina medpatienter, för att inte riskera att bli utskrivna från den behandling de så desperat har sökt.

Steps by twinleaves, CC-NC-SA

Steps by twinleaves, CC-NC-SA


I svensk missbruksvård är en vårdform som baserar sig på AA:s tolv steg helt dominerande. På några av dessa hem sker arbete i de första 3 stegen under en 12 veckor lång primärbehandling. I steg två ”Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde ge oss vårt förstånd tillbaka” förväntas vårdtagaren redovisa sin högre makt, hur denne ser ut, inför en grupp av sina medintagna. Om stegarbetet inte sköts och redovisas enligt Vårdgivarens regler riskerar den intagne att skrivas ut eller att primärbehandlingen förlängs.
Detta torde stå i strid med regeringsformen(1974:152) som säger 2kap 2§ ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politisk, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. ”
Många av de vårdtagare som finns ute på landets vårdinrättningar har vid Tingsrätten dömts till så kallad kontraktsvård, vilket innebär att de frivilligt avtjänar sitt straff i vård istället för fängelse. Dessa individer är därmed i praktiken dömda av staten till ett straff där dom inför andra måste bekänna sig till en gud (så som dom själva uppfattar denne) eller riskera att domen omvandlas till fängelse vid en utskrivning.
Behandlingshemmen i sig är inte bundna till någon särskild trosuppfattning eller religion och har mycket bra att ge men det faktum att vårdtagaren inför grupp avtvingas en uppfattning om Gud kan anses strida mot lagstadgade fri och rättigheter.

Per-Åke Höglund

Inlägget hittas i original här.
Ni hittar Per-Åke på facebook.

Tack Per-Åke för att jag fick återposta ditt inlägg!