Demokratiska värderingar i skolan

Det står i Skollagen, (1985:1100) 1 kap. §2, att “Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.” I tryckfrihetsförordningens portalparagraf sägs det att “Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter[kapat]“. Tryckfrihetsförordningen är en av sveriges grundlagar och […]